Regulamin konkursu "Zdobądź myszkę Roccat Kova"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkurs “Zdobądź Roccat Kova” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszej odpowiedzi na pytanie: “Jaki sprzęt ROCCAT jest Twoim ulubionym produktem i dlaczego?”. Konkurs odbywa się na stronie ESPORT NOW, pod adresem internetowym www.esportnow.pl we wpisie https://esportnow.pl/inne/konkurs-zdobadz-myszke-roccat-kova/
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest FantasyEXPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, REGON 022340859, NIP 8971796193, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496522.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.esportnow.pl dla użytkowników tego serwisu.

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne które:
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
  • uczestnik mieszka na terenie Polski
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§3. ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 4. Zgłoszona odpowiedź w konkursie nie może zawierać linków reklamowych, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 5. Konkurs jest moderowany. Każda odpowiedź konkursowa musi zostać zaakceptowana przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod wpisem konkursowym (nie będą usuwane).
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie wpisu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
 8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook, sztuczne nabijanie lajków oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 10. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie wpisu konkursowego.
 11. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.esportnow.pl oraz fanpage ESPORT NOW przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 12. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.

§3. NAGRODY

 1. W konkursie przyznawana jest jedna główna nagroda, zwana dalej “Nagrodą”.
 2. Nagrodą w konkursie za 1 miejsce jest: Mysz Roccat Kova. Nagrodą pocieszenia za 2, 3 i 4 miejsce są klucze do gry IS Defense oraz HATRED.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage oraz stronie www ESPORT NOW.
 4. Organizator wysyła nagrody na swój własny koszt, do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny
 6. Nagrody rzeczowe posiadają pełną gwarancję producenta, liczoną od dnia wyprodukowania produktu.
 7. Uczestnik konkursu nie posiada prawa do zgłoszenia szczególnych cech nagród rzeczowych.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.esportnow.pl oraz www.facebook.com/esportnowpl przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ESPORT NOW w serwisie Facebook.com oraz stronie www.esportnow.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://esportnow.pl
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.