Poznań Game Arena to prestiżowe wydarzenie na mapie Polski skupiające się na nowych technologiach, gamingu i oczywiście… Konkursach! Zawsze marzyłeś, żeby samodzielnie zaprojektować koszulkę, która będzie rozdawana podczas eventu gamingowego? Tak?  To ten konkurs jest dla Ciebie!

Nie zawsze trafia się okazja, by od tak wymyślić sobie projekt koszulki, którą zaś ktoś za nas wyprodukuje i pokaże na tak dużym wydarzeniu.  W tym celu LG zorganizowało konkurs, w którym masz szansę zaprezentować swoje wizje i pomysły i zobaczyć swoją koszulkę na odwiedzających strefę LG podczas PGA.

Zasady naszego konkursu są mega proste – czekamy aż uwolnisz swoją wodzę fantazji i przelejesz ją do programu graficznego lub na kartkę papieru. Od prac konkursowych oczekujemy przede wszystkim kreatywności zawartej w motywie szerokiego monitora LG 21:9. Wszystkie prace zostaną ocenione przez komisję w składzie: przedstawiciela LG, ESPORT NOW i FantasyEXPO.

No i najważniejsze… Nagrody!

Oprócz chwały i satysfakcji z własnej koszulki rozdawanej tysiącom fanów na strefie PGA autor projektu otrzyma monitor LG 25UM58 oraz 500 zł w gotówce!

W swoim zgłoszeniu zamieść plik graficzny lub skan ilustracji według poniższych wytycznych:

[Forma tradycyjna]

 • Format pracy: A3/A4 (30x40cm)
 • Technika: dowolna (płaska)
 • Praca zeskanowana na skanerze płaskim

[Forma elektroniczna]

Grafika rastrowa

 • Format pracy: A3/A4 (300dpi) lub 3000x4000px
 • Tryb grafiki: RGB (profil sRGB)
 • Preferowany format pliku: PSD (z warstwami), PNG, TIF

Grafika wektorowa

 • Format pracy: A3/A4
 • Paleta kolorów CMYK / Pantone

Ważne! Projekty muszą być przygotowane na tło według koloru koszulki: Czarna, Biała, Bordowa, Szara.

Swój projekt wyślij na adres [email protected] w temacie maila wpisując „Zgłoszenie do konkursu LG PGA 2016 + imię i nazwisko autora”. W treści wiadomości zawrzyj:

 • Imię i Nazwisko autora
 • Numer telefonu i adres
 • Własna interpretacja pracy (max 300 słów)
 • Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z Konkursem na zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Pamiętaj masz czas do 25 października włącznie, o zgłoszeniu decyduje data wysłania maila. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową, a jego praca zostanie opublikowana na fanpage ESPORT NOW

Regulamin konkursu (Kliknij)

Regulamin konkursu

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkurs “Zaprojektuj koszulkę LG na PGA 2016”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszego projektu koszulki na wydarzenie PGA 2016. Konkurs odbywa się na stronie ESPORT NOW, pod adresem internetowym www.esportnow.pl we wpisie https://esportnow.pl/konkurs-zaprojektuj-koszulke-lg
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest FantasyEXPO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, REGON 022340859, NIP 8971796193, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496522.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.esportnow.pl dla użytkowników tego serwisu.
 5. Konkurs trwa od dnia 12 października do końca dnia 25 października 2016 roku.
 6. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej esportnow.pl
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
  2. uczestnik mieszka na terenie Polski
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 • 3. ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie www ESPORT NOW.
  2. zamieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym na stronie ESPORT NOW odpowiedź konkursową określoną w opisie wpisu konkursowego – https://esportnow.pl/inne/konkurs-zdobadz-myszke-roccat-kova/.
 4. Zgłoszona odpowiedź w konkursie nie może zawierać linków reklamowych, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 5. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 6. Prawa autorskie do prac konkursowych przechodzą w całości na Organizatora. Organizator nabywa praw z chwilą przystąpienia do konkursu, na wszystkich polach eksploatacji takich jak:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów,
  2. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów,
  3. użyczanie i najem egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów.
  4. publiczne wystawienie projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów, a w tym publikacji na stronach internetowych www.vtrn.pl,
  5. zwielokrotniania projektu przy zastosowaniu urządzeń odtwarzająco przegrywających, technik drukarskich i komputerowych,
  6. wprowadzania do pamięci komputera.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 18 października 2016 roku.
 9. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie www.esportnow.pl oraz fanpage ESPORT NOW przez osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 10. Zwycięzca konkursu będzie proszony o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.
 • 3. NAGRODY
 1. W konkursie przyznawana jest jedna główna nagroda, zwana dalej “Nagrodą”.
 2. Nagrodą w konkursie za 1 miejsce jest: Monitor LG 25UM58 oraz 500 zł w gotówce.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage oraz stronie www.esportnow.pl
 4. Organizator wysyła nagrody na swój własny koszt, do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny
 6. Nagrody rzeczowe posiadają pełną gwarancję producenta, liczoną od dnia wyprodukowania produktu.
 7. Uczestnik konkursu nie posiada prawa do zgłoszenia szczególnych cech nagród rzeczowych.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.esportnow.pl oraz www.facebook.com/esportnowpl przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu ESPORT NOW w serwisie Facebook.com oraz stronie www.esportnow.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://esportnow.pl
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.